Serveis

Recursos residencials


Què és un CRAE?


L’acolliment temporal que proporciona el centre a infants i adolescents contempla el treball amb les seves famílies, tenint com a objectiu la superació d’aquells aspectes relacionals que han donat lloc al desemparament i que, si se superen, poden possibilitar el retorn a la seva llar, l’acolliment en família aliena o altres alternatives de vida autònoma (en el cas d’adolescents), sempre amb la coordinació amb l’EAIA corresponent.

FINALITATS:

Oferir a infants i adolescents un espai de seguretat on puguin experimentar protecció, estimació, educació i obtenir experiències de sociabilitat que afavoreixin el seu creixement integral, tot afavorint la seva participació activa en els processos educatius, per tal que puguin créixer en autonomia i assolir les fites pròpies de la seva edat.

PERSONES USUÀRIES:

Infància i adolescència tutelada per la DGAIA.

Què és un CA?


Les dues línies d’actuació del CA es tracen cercant dues fites:

  • Oferir al nen/a, noi/a un espai de seguretat on pugui experimentar protecció, estimació, educar-se i fer experiències de sociabilitat que afavoreixin el seu creixement integral, tot afavorint la seva participació activa en els processos educatius, per tal que puguin créixer en autonomia i assolir les fites pròpies de la seva edat, com també es fa en un CRAE.
  • Realitzar un diagnòstic dinàmic en el qual, sempre que la família estigui disposada, es treballa per a la seva recuperabilitat. Se’ls ofereix un pla de treball terapèutic per tal de millorar la salut relacional entre els diferents membres que els permeti trobar una nova forma de relacionar-se que deixi de banda tota forma de maltractament i permeti –sempre que sigui possible– el retorn a la família del nen/a, noi/a com a primer recurs. D’aquesta manera, el diagnòstic no inclou només l’anàlisi dels factors que van portar a l’ingrés de la persona infant o adolescent al CA, sinó també les possibilitats de recuperació de vincles saludables i de formes de relació on pugui primar el bon tracte i la seguretat afectiva.

FINALITATS:

Acollir amb caràcter d’urgència, durant un curt període de temps, a infants i adolescents que es troben en una situació greu de desprotecció i alt risc físic o psíquic mentre es realitza la valoració diagnòstica que determinarà la mesura i recurs de protecció més adient per a cada infant o adolescent.

PERSONES USUÀRIES:

Infància i adolescència tutelada per la DGAIA.

¿Què és un SPE?


Des del punt de mira de l’adolescent migrant/ada, la línia de treball implica per oferir al noi/a un espai de seguretat on puguin experimentar protecció, estimació, educar-se i fer experiències de sociabilitat que afavoreixin el seu creixement integral, tot afavorint la seva participació activa en els processos educatius, per tal que puguin créixer en autonomia i assolir les fites pròpies de la seva edat, com també es fa en un CRAE.

Des del punt de mira del diagnòstic de la situació, el servei realitza una primera anàlisi del projecte migratori i la valoració i derivació cap als altres serveis comunitaris o de la resta del sistema de protecció o amb la família al territori en qüestió. En el cas que la derivació sigui amb la família extensa que pugui tenir al territori es procedeix, com en un CA, oferint un pla de treball d’acoblament del noi/a a la família.

FINALITATS:

Aquest servei pot lliurar-se en un dispositiu autònom o dins d’un CA, donat que es tracta de prestar una acollida d’urgència oferint allotjament, manutenció, primera atenció sanitària, informació, atenció psicològica i suport jurídic.

PERSONES USUÀRIES:

Joves migrants no acompanyats/ades, recentment arribats/ades a Catalunya.

Què és una residència maternal?


Es treballa amb cada adolescent la responsabilitat que implica la maternitat i es valora la viabilitat de la mateixa –treballant la separació mare-fills en els casos que no sigui viable–. En el cas de les noies que volen desenvolupar el seu rol matern, se les acompanya en la seva maternitat i en l’assoliment de les destreses i capacitats perquè puguin crear un marc familiar estable i autònom per a elles i per als seus fills/es. Es realitza un treball terapèutic amb les noies i les seves famílies amb l’objectiu d’assolir una relació familiar el més funcional possible.

FINALITATS:

Oferir un espai de seguretat, afecte i aprenentatge d’habilitats de vida, on a més es treballi la inserció social i laboral, a joves –menors d’edat– embarassades o mares amb els seus fills/es que, per la seva situació d’abandonament i davant la impossibilitat –temporal o definitiva- de conviure en el seu nucli familiar, necessiten un recurs acollidor que les acompanyi en el seu creixement com a persones individuals així com en l’aprenentatge de les habilitats maternals.

PERSONES USUÀRIES:

Adolescents embarassades o mares amb els seus fills/es tutelats/ades per la DGAIA.

Què és un PIL?


Quatre finalitats conjuminen en l’acció d’un PIL:

  • Promoure entre els/les joves migrants/ades que tenen un alt nivell d’autonomia, un agrupament en ambient juvenil que faciliti el rodatge positiu dels nois en la seva autonomia personal, posant en acció les seves capacitats, recursos, habilitats i coneixements, adquirits o que vagin adquirint.
  • Desenvolupar una tasca sòcio-educativa de suport i acompanyament social de caràcter compensatori i complementari, respecte a la realitzada anteriorment als centres on hagi estat.
  • Orientar als joves en la resolució de les dificultats que el seu procés d’independència els pugui aportar, per tal que aconsegueixin una integració satisfactòria en tots els àmbits: convivencial, laboral, social i cultural.
  • Emancipar gradualment als joves de tota intervenció institucional, perquè puguin  afrontar per ells/es mateixos/es i de manera constructiva les seves vides autònomes en la societat.

FINALITATS:

El PIL a nivell general, cerca donar resposta a situacions i necessitats assistencials, educatives i laborals que requereixen una especialització tècnica en la inserció laboral dels joves tutelats/ades i extutelats/ades, així com preparar-se per un itinerari d’integració social.

PERSONES USUÀRIES:

Joves menors d’edat (16 a 18) tutelats/ades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i per majors d’edat (18 a 20) extutelats/ades.

Què és un pis d’autonomia per a joves +18 anys?


La selecció dels joves per als pisos d’autonomia ve determinada per l’adequació a uns requisits d’entrada prèviament definits, així com l’ajust a un nivell d’autonomia específic que permeti al/a la jove la seva autogestió i convivència amb altres companys/anyes al pis.

FINALITATS:

Servir de pont entre el recurs institucional i la plena autonomia personal. Donar la possibilitat als joves d’acabar de completar el seu procés maduratiu, acompanyats/ades per un equip d’educadors/ores. Potenciar l’autonomia del jovent, afavorint la presa de consciència de la seva situació i orientant-los/les en les seves expectatives de futur, ajustant-les a la realitat.

PERSONES USUÀRIES:

Joves ex-tutelats/ades, entre 18 i 21 anys, sense recursos propis ni familiars, que en arribar a la majoria d’edat surten de les institucions on han estat acollits/ides.

Què és un pis assistit per a joves de 16-18 anys?


La selecció dels joves per als pisos d’autonomia ve determinada per l’adequació a uns requisits d’entrada prèviament definits, així com l’ajust a un nivell d’autonomia específic que permeti al/a la jove la seva autogestió i convivència amb altres companys/anyes al pis.

FINALITATS:

El PIL a nivell general, cerca donar resposta a situacions i necessitats assistencials, educatives i laborals que requereixen una especialització tècnica
en la inserció laboral dels joves tutelats/ades i extutelats/ades, així com preparar-se per un itinerari d’integració social.

Quatre finalitats conjuminen en l’acció d’un PIL:

Promoure entre els/les joves migrants/ades que tenen un alt nivell d’autonomia, un agrupament en ambient juvenil que faciliti el rodatge positiu dels nois en la seva autonomia personal, posant en acció les seves capacitats, recursos, habilitats i coneixements, adquirits o que vagin adquirint.

Desenvolupar una tasca sòcio-educativa de suport i acompanyament social de caràcter compensatori i complementari, respecte a la realitzada anteriorment
als centres on hagi estat.

Orientar als joves en la resolució de les difiultats que
el seu procés d’independència els pugui aportar, per tal que aconsegueixin una integració satisfactòria en tots els àmbits: convivencial, laboral, social i cultural.

Emancipar gradualment als joves de tota intervenció institucional, perquè puguin afrontar per ells/es mateixos/es i de manera constructiva les seves vides autònomes en la societat.

PERSONES USUÀRIES:

Joves menors d’edat (16 a 18) tutelats/ades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i per majors d’edat (18 a 20) extutelats/ades.

*La informació del què es fa i el nombre d’infants i adolescents acollits, la trobareu en les nostres Memòries RSCoop anuals publicades en la web.

Programes pre-ocupacionals i ocupacionals


AMIT: Aprenc, M’Implico i Treballo


Programa d’inserció sociolaboral iniciat per EDUVIC durant el 2018 amb 4 nivells d’aprenentatge progressiu, on es treballen els aspectes necessaris perquè els i les joves puguin aprendre, integrar-se i desenvolupar-se personalment, socialment, educativament i laboralment.

FINALITAT:

Adquirir nivells d’alfabetització reglada, de formació professional, d’apoderament personal i d’integració cultural per aconseguir feina remunerada.

PERSONES USUÀRIES:

Joves migrats i migrades sense referents familiars entre 16 i 21 anys, usuaris i usuàries dels centres d’EDUVIC que cerquen la seva primera experiència laboral.

Què fem en aquest programa?

IDIOMA

Nocions básiques per al desenvolupament i inserció dels i les joves a la comunitat.

(+)

Nivell introductori: l'idioma

Aprenentatge de les llengües oficials del país d'acollida. Als centres es realitzen classes d'alfabetització i comunicació oral seguint els programes Oralpha i Lletres per a Tothom.

TALLERS PRE LABORALS

Tallers professionalitzadors per treballar hàbits, coductes i actituds referents a l'àmbit laboral.

(+)

Nivell bàsic: els tallers

Aprenentatge dels hàbits, conductes i actituds referents a l'àmbit laboral a través de diverses temàtiques. Oferim tallers de jardineria, cuina, manteniment d'edificis, bugaderia, horticultura i fusteria.

PRÀCTIQUES EN EMPRESES REALS

Aprenentage en context real i adquisició de competències i experiència. Desestigmatització del col·lectiu.

(+)

Nivell mitjà: pràctiques en empreses reals

Conveni de 100 h sense cost econòmic per l'emprese, que estarà exempta de responsabilitat civil i coberta per EDUVIC a través d'una assegurança. És el primer contacte del jove amb el món laboral real on es fa un acompanyament psicosociolaboral.

null

CONTRACTACIÓ

Contractació real del o la jove per tal d'apoderar la seva autonomía cap a la vida adulta.

(+)

Nivell avançat: contractació

Finalitzat el procés de pràctiques, si l'empresa está interessada pot contractar a la persona a qui ha estat formant.

YAKAAR


YAKAAR és un projecte de beques per a la formació i l’emprenedoria amb la finalitat d’afavorir un retorn productiu a persones joves-adultes immigrants d’origen senegalès en situació de vulnerabilitat, que desitgen retornar voluntàriament al seu país.

Programa impulsat per:

Probitas-2

FINALITAT:

Proporcionar a les persones immigrants d’origen senegalès que viuen a Espanya i a Europa i que tenen la intenció de tornar al seu país, l’oportunitat de retornar de manera segura i digna, oferint formació per a l’emprenedoria i la gestió d’un negoci propi, ajuda logística i econòmica per a la posada en marxa del seu projecte de retorn.

PERSONES USUÀRIES:

Persones migrants d’origen senegalès que es trobin en situació de vulnerabilitat i que desitgin retornar voluntàriament al Senegal, que comptin amb una idea de negoci per a dur a terme al seu retorn, a partir dels 18 anys, en situació regular o irregular, que visquin a Espanya i /o qualsevol país de la UE i que no deixin un projecte familiar a Europa.

Serveis en medi obert


MOVE IN


Servei on l’esport és l’eina per treballar habilitats de vida.

Move IN Involved Sport és un programa socioeducatiu, creat per EDUVIC, per a la inclusió social i la prevenció de la radicalització en joves i adolescents a través de l’esport. El programa pretén ser implantat en una gran diversitat d’entitats perquè prenguin part conjuntament, ja siguin instituts, clubs esportius, centres oberts, entitats esportives, Servei de Protecció i Emergència (SPE) o Servei de PrimeraAcollida i Atenció Integral (SPAAI).

FUTBOLNET


Servei on l’esport és l’eina per treballar valors d’ús social i la integració social.

Benestar emocional i relacional a les escoles


KOMTÜ


Programa integral d’acompanyament per a la promoció, prevenció i intervenció per al benestar emocional i relacional de la infància en l’àmbit escolar. La base de Komtü recau en la idea que les experiències relacionals deixen una petjada emocional que pot condicionar la personalitat i l’actitud dels nens i nenes al llarg de tota la seva vida. Una bona experiència pot comportar un millor aprenentatge, més capacitat d’autoconsciència i d’empatia, entre altres valors.

Programa impulsat per:

logo-positiu-RGB-Nous-Cims-1000x500

FINALITAT:

PERSONES USUÀRIES:

Nois/es que han estat atesos/es als nostres centres residencials i d’acolliment.

Mentoria i acompanyament després de sortir del sistema de protecció


ÍTACA


Programa de seguiment post-institucional ÍTACA

Programa dissenyat per a fer un seguiment i acompanyament al noi o la noia que surt dels nostres serveis residencials i d’acolliment per a la seva inserció a la comunitat adulta.

FINALITAT:

Oferir orientació o suport educatiu i terapèutic a els/les joves, ja majors d’edat, per tal que puguin enfrontar-se a la vida adulta tot potenciant els seus recursos personals, el seu procés de maduració i la seva inserció social que els permeti enfrontar-se a la vida adulta. Encoratjar i comprendre els riscos, dificultats i equivocacions amb els que s’han d’enfrontar en l’assoliment d’una vida adulta i autònoma així com acomiadar als/a les joves perquè, deixant de banda la dependència institucional, es llencin vers l’autogestió responsable de les seves vides.

PERSONES USUÀRIES:

Nois/es que han estat atesos/es als nostres centres residencials i d’acolliment.